Marketing internetowy


jesteśmy certyfikowanym partnerem firmy Google

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie przepisów z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO), poniżej publikujemy informacje dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Tobie praw.


Administratorem Państwa danych osobowych jest Eppearance sp. Z o.o., z siedzibą w Szczecin, ul. Kapitańska 2, NIP: 852-248-75-60, Regon: 320236858, zwany dalej Eppearance.


Kontakt do wyznaczonego inspektora danych osobowych :info@eppearance.pl oraz Inspektor Danych Osobowych, Eppearance 71-602 Szczecin, ul. Kapitańska 2. 


Przetwarzamy Twoje dane osobowe, będą przetwarzane w celu:

 • umożliwienia i kontynuacji współpracy między Eppearance a Tobą
 • świadczenia przez Eppearance usług wdrożeniowych, konsultingowych, szkoleniowych
 • odpowiedzi na pytania drogą kontaktu bezpośredniego oraz drogą elektroniczną lub pisemną
 • obsługi reklamacji i zgłoszeń serwisowych
 • zawarcia umowy handlowej, na świadczenie usług wdrożeniowych, serwisowych szkoleniowych i doradczych
 • w zakresie niezbędnym do realizacji umów, zamówień oraz zobowiązań
 • dla realizacji obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji,
 • potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.


Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych, a także do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Eppearance.  Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie –  udzielona przez Ciebie zgoda.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania wyżej wymienionych czynności. Dobrowolność podania danych osobowych powoduje konsekwencję w postaci braku możliwości wykonania wyżej wymienionych czynności w przypadku ich nie podania.  Aby móc realizować czynności wskazane wyżej potrzebujemy od Ciebie danych wymaganych przepisami prawa, innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych i podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.  Eppearance przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w zakresie nie większym, niż:

 • pełna nazwa firmy,
 • adres do faktury / rozliczeń oraz adres do korespondencji,
 • imię i nazwisko osoby lub osób wyznaczonych przez Ciebie do kontaktu z nami / koordynujących współpracę z ramienia firmy,
 • telefon kontaktowy, adres e-mail,
 • NIP, REGON, KRS,CEIDG
 • treść korespondencji prowadzonej z Twoją firmą lub wyznaczonymi osobami za pośrednictwem programów pocztowych oraz formularzy na stronie www
 • nasze notatki zawierające opisy poczynionych z Tobą ustaleń
 • danych niezbędnych do weryfikacji poprawności użycia oprogramowania, gdy takie będą wymagane dla potrzeb realizacji umów (adresy IP, nazwy maszyn, adresy kart sieciowych)


Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
 • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Każdorazowo masz prawo do skorzystania ze swoich praw, kontaktując się na adres wskazany powyżej.


Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, gdzie przy realizacji wyżej wymienionych czynności możemy korzystać z podwykonawców, kooperantów, partnerów oraz firm trzecich lub gdy Ty będziesz chciał z towarów i usług firm trzecich za naszym pośrednictwem skorzystać.  Gdy nie doszło do nawiązania współpracy między Eppearance, a Tobą, dane osobowe, o których mowa powyżej, nigdy nie zostaną przekazane / sprzedane firmom trzecim zarówno w kraju, jak i za granicą. Administrujemy nimi wyłącznie dla potrzeb opisanych powyżej.


Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia współpracy między Eppearance a Tobą i wypełnieniem przez Eppearance i Ciebie wszystkich obowiązków związanych z zakończeniem współpracy, a także w przypadku zgłoszenia sprzeciwu, a po tym przez okres, w którym Eppearance zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne zgodnie z wymaganiami przepisów prawa. 


Twoje dane osobowe będą przetwarzane bez profilowania, a automatycznie oznacza przekazanie Twoich zgłoszeń w zakresie wyżej wymienionych czynności przez udostępnione kanały kontaktu z nami. 


Nawiązanie z nami współpracy lub podjęcie działań zmierzających do nawiązania współpracy z Eppearance, w zakresie wyżej wymienionych czynności, zostanie przez nas odczytane jako zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie opisanym powyżej. Uznamy także, że zgoda została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Jeśli nie skorzystają Państwo z przysługujących Państwu praw opisanych powyżej, dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych do celów statystycznych nie jest uznawane za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone.

Masz pytania ?. 10 sekund i gotowe.

podaj imię i nazwisko
podaj adres e-mail
*pole nieobowiązkowe
gotowe!
chcesz dodać treść do swojego formularza?